Foderinnovationerna Progut och Progres ger större dagstillväxt och intäkter

Progut® och Progres® är Hankkijas patenterade foderinnovationer. De är bevisat fungerande naturliga ämnen som stöder husdjurens produktivitet och lönsamhet. Forskningsresultaten har också bevisats i praktiken både på finländska gårdar och vid gårdsförsök som gjorts tillsammans med internationella samarbetspartner.


Vad är Progut?

Progut är hydrolyserad bryggerijäst, vars aktiva substanser enligt undersökningar stödet tarmhälsan, motståndskraften och våmmens utveckling hos unga djur. Proguts fördelar är bättre dagstillväxt och effektivt näringsutnyttjande. Progut utjämnar tillväxtskillnaderna mellan olika djurgrupper och gör att djuren snabbare uppnår slaktvikten. I mjölkproduktionen har Progut konstaterats aktivera våmmikroberna och våmmens funktion och höja mjölkproduktionen. Progut passar både för konventionell och ekologisk produktion.

Progut för svin

Progut har en unik förmåga att fastlägga vissa patogener, till exempel stammar av E.coli-bakterien, som förorsakar grisdiarré. Grisen får vid födelsen de första tarmbakterierna av suggan, och exponeras samtidigt för bakterierna i omgivningen. Progut® som ges åt suggor förbättrar enligt undersökningar suggans tarmflora, så att grisarna får bättre utgångspunkt för utveckling av sin egen tarmflora. Produkten effektiverar också utvecklingen av grisens eget immunförsvar.

Progut ökade i undersökningar suggornas produktion av råmjölk med 24 % (880 g), vilket motsvarar råmjölksbehovet hos tre grisar. Tack vare Progut steg råmjölkens fetthalt (5,1 % jfr. 4,2 %) vilket också ger grisarna mera energi. Också IgG-halten i råmjölk från de suggar som fått Progut var signifikant högre. Låg progesteronhalt i suggans blod vid grisningen påskyndar grisningen, ökar produktionen av råmjölk och förbättrar råmjölkens kvalitet.

Progut för fjäderfä

Progut har i försök också avsevärt fastlagt skadliga stammar av E.coli som är typiska hos fjäderfä, och minskat deras tillväxt i tarmen. I praktiken syns detta bl.a. i form av att Progut minskar andelen smutsiga ägg.

I försök med broilerhönor steg immunämneshalten (IgY) i ägg från de hönor som fått Progut. Också immunämneshalten i blodet från deras nykläckta kycklingar förbättrades signifikant. I broilerförsök sänkte tillskott av Progut dödlligheten signifikant, och förbättrade foderutnyttjandet. Det höjde också mängden IgA-immunämnen signifikant.

Progut aktiverar fjäderfänas immunitet, förhindrar fastläggningen av patogener i tarmväggen och gynnar de nyttiga tarmmikroberna. Nyttan av Progut är störst vid startuppfödningen, i stressiga situationer, eller när flocken har problem med lös avföring eller smutsiga ägg.

Progut för nötkreatur

Progut stöder på ett mångsidigt sätt tarmhälsan, våmmens utveckling och immuniteten hos unga djur. Kalvens första våmmikrober aktiveras då de utfodras med Progut. Progut har i undersökningar försnabbat utvecklingen till idisslare och ökat kalvarnas iuntag av torrfoder. Progut som getts tillsammans med fodret ökar enligt undersökningar också immunförsvarets funktionsberedskap hos kalvar. I utfodringsförsök under kalvars mjölkperiod har de kalvar som fått Progut vuxit jämnare och snabbare.

I uppfödningsförsök med tjurar var tillväxten hos Progut-testgruppen större, foderåtgången var mindre och djuren uppnådde slaktvikt på kortare tid. Viktfördelningen var också mycket jämnare i Progut-gruppen, eftersom Progut klasrt förbättrade tillväxten hos de kalvar som varit små vid födelsen.

Progut fungerar i kornas utfodring genom att effektivera våmmens funktion. I undersökningar har tillskott av Progut betydligt ökat våmmikrobernas aktivitet och deras sammanlagda mängd. Progut främjar framför allt produktionen av propionsyra i våmmen. Av propionsyra bildas blodsocker, som det behövs mycket av för en god mjölkproduktion och kontroll av energibalansen efter kalvningen.

I undersökningar har Progut höjt mjölkproduktionen med medeltal 1,5 l/ko/dag och sänkt mjölkens cellhalt, samt härigenom eventuellt också förbättrat vuxna kors förmåga att försvara sig mot sjukdomsalstrare. Effekten av Progut bibehålls enligt undersökningarna genom hela mjölkningsperioden och med olika kraftfodernivåer.


Vad är Progres?

Progres är ett inhemskt talloljefabrikat vars aktiva substanset är resinsyror. Det är ett foderfabrikat för som Hankkija utvecklat och tagit patent på. De aktiva substanserna i Progres är samma som i tallkåda, Salvor gjorda av kåda har med god framgång använts i den finska folkmedicinen för att behandla sår.

Progres har också konstaterats vara nyttigt för djur då det doserats i fodret. Den resinsyrahaltiga ämnet Progres bearbetar tarmens mikrobflora i en fördelaktig riktning genom att minska antalet patogener och öka mängden nyttiga mjölksyrabakterier och bakterier som producerar smörsyra. Progres har också en inflammationshämmande effekt. Det minskar nedbrytningen av kollagen som sammanbinder tarmepitelets celler så att tarmvävnaden hålls i bättre skick och näringsämnena absorberas på rätt ställe.

Enligt undersökningar helar Progres tarmens yta, hämmar inflammation och förbättrar tarmflorans sammansättning. Fördelarna med Progres är minskad förekomst av tarmproblem, bättre tillväxt och effektivare foderutnyttjande. Antalet sjukddagar och problem med energiunderskott har minskat.

Progres för fjäderfä

Nyttan av Progres konstaterades först i foder för broilrar och kalkoner. Progres upprätthåller fjäderfänas normala tarmflora och minskar förekomsten av tarmproblem. Progres förbättrar broilrars och kalkoners tillväxt och foderutnyttjande. Progres inverkar positivt på ströbäddens skick och fåglarnas fothälsa. Enligt undersökningar kan Progres minska förekomsten av Eimeria-oocystor i spillningen vid problem med kockidios. I värphönsfoder kan Progres förbättra äggskalets hållbarhet och minska andelen smutsiga ägg.

Progres för svin

Progres höjde IgG-halten i suggornas råmjölk i alla undersökningar, och har i två undersökningar av tre ökar mängden råmjölk och grisarnas avvänjningsvikt signifikant. Foder som innehöll Progres minskade grisarnas dödlighet i boxar för fri grisning signifikant, och på grund av den lägre dödligheten ökade antalet avvanda prisar med i medeltal 0,96 st/kull.

Progres för nötkreatur

Progres skyddar tarmens normala näringsupptagningsförmåga. I undersökningar har konstaterats, att Progres förbättrar kalvars tillväxt och foderutnyttjande. I forskning om kalvar har antalet diarrédagar minskat med hjälp av Progres, liksom också behovet av läkemedel.

Progres stöder kons energiomsättning. I ett franskt utfodringsförsök med kor i mjölkstigningsstadiet fick man med en kombination av Progres och Progut lika bra resultat som med en dagligt dos propylenglykol om 240 g/dag. Förstakalvarnas mjölkproduktion ökade, och avmagringen hos äldre kor minskade signifikant. Också halten av ketoämnen minskade. I de grupper som fått Progres och Progut eller propylenglykol korrigerades energiunderskottet snabbare och konditionsklassen sjönk med endast -0,6 enheter, när konditionsklassen hos de andra korna sjönk med -1,0 enheter.

I en undersökning av mjölkkor konstaterades också, att kor som fått Progres har haft mindre juverinflammationer och sjukdagar. Progres säkerställer att korna klarar den riskfyllda kalvningsperioden till följande produktionsperiod. Det främjar kornas hållbarhet och livslängd på ett naturligt sätt.

Man har också goda erfarenheter av Progres på renar. De djur som fått foder som innehåller Progres är synbart lugna och nöjda, och näringutnyttjandet för tillväxt är gott. Då tarmsystemet är friskt är näringsupptagningen god. Ingen energi slösas på inflammationer och immunitetsproblem.

 

Foderinnovationerna Progut och Progres stöder djurens produktion, hälsa och välmående. De är ett naturligt sätt att minska produktionsstörningar, läkemedelskostnader och arbetstimmar. Progres och Progut förbättrar husdjursproduktionens lönsamhet.