När allt är på sin plats, fokus på produktionsskedet

Effekterna av hur vi lyckas eller misslyckas med utfodringen blir ofta långvariga. De kan utsträcka sig ända till följande laktationspaeriod. I tävlan mot de stigande kostnaderna gäller det att utnyttja kornas produktionspotential så effektivt det går.
Sommarens besvärliga skördesituation, de stigande råvarupriserna och den nya prissättningen som baserar sig på mjölkens halter sätter press på gårdens prestationer. Det gäller att höja avkastningen utan att pruta på djurhälsan.
Du kan långsiktigt och inom många delområden förbättra den egna gårdens prestationer genom att välja rätt utfodringsstrategi som beaktar produktionsfaserna. Den nyss kalvade kons behov och de mål som ställs för dess produktion skiljer sig betydligt från behoven och produktionsmålen för de kor som passerat laktationens mittfas. Det bästa sättet att beakta laktionsfasen är att indela laktationen i två faser: under 100 dagar från kalvning och över 100 dagar från kalvning.

100 dagar laktation

<100 dagar - mycket mjölk

För de kor som mjölkat under 100 dagar är målet att producera många liter mjölk, stöda dräktigheten och hälsan och förebygga de vanligaste problemen i produktionsfasen, dvs. sur våm och latent ketos. Trots att betydelsen av mjölkens fetthalt för prissättningen delvis ökar, ska vi komma ihåg att de första månaderna inte lämpar sig för produktion av fettrik mjölk. Hög fetthalt i mjölken genast efter kalvningen är ett symptom, inte ett tecken på att man lyckats.

>100 dagar - höga halter

Först efter hundra dagars laktation går vi in för att höja halterna. Då har produktionstoppen passerats och vi lägger fokus på att hålla lakationskurva hög länge och att uppnå höga halter i mjölken. För att nå målen ska vi tygla fettansättningen och förebygga latent ketos. Det primära är att undvika våmförsurning, som sänker bl.a. mjölkens fetthalt.

Mjölkens fetthalt som nyckeltal.

Var ett steg före

När du vill sätta mål för din produktion har du hjälp av Hankkijas mjölkräknare, där du kan lägga in din gårds nuvarande produktionsnivå och riktningen i vilken du vill utveckla din gårds produktion. Med räknaren kan du konkret jämföra vilka effekter du får på gårdens totalresultat med olika produktionsmängder (liter), halter och köpfoderkostnader.

När du planerar och genomför mjölkkornas utfodring med det av Hankkijas utfodringssprogram som lämpar sig för din gård är du ett steg före. Friska djur, mera mjölk och högre halter är det säkraste sättet att klara sig på den allt hårdare marknaden.