Vallens ålder påverkar avkastningen

Första och andra årets vallbestånd producerar som känt de största skördarna och därför lönar det sig att fästa vikt vid vallarnas ålder och avkastning, och rikta produktionsinsatserna så de ger optimal utdelning. Man kan bevara vallarnas avkastningsförmåga med hjälp av systematisk kompletteringssådd. Allför täta vallbestånd ska ändå undvikas.

På försöksrutor minskar kvävets utdelning ca 2000 kg ts/ha

På Lukes flörsöksrutor har utdelningen av kvävegödslingen i form av skörd minskat i takt med skördeåren. Minskningen har varit ungefär lika stor på både mineraljordar och organiska jordar. Första och andra årets vallar producerade lika stora skördar, men från fjärde årets vallar fick man med samma kvävegiva ca 2000 kg ts/ha mindre skörd. Kväveanvändningens effektivitet hade med adra ord minskat betydligt. Orsaker till den minskade utdelningen av kvävegödslingen kan vara utvintringsskador som lett till att det uppstått kala luckor i vallarna, artsammansättningen förändrats i oförmånlig riktning eller att ogräsmängden ökat.

Utvintringsskador gör vallarna glesa

Senaste vinter gick hårt åt vallarna i södra Finland. Den långa köldperioden med snöfri mark förstörde höstsädesbestånd och glesade ut vallbestånd. Särskilt klöver och blålucern led av vintern, och ställvis drabbades till och med den sega svingeln av utvintringsskador. Luckorna i vallarna syns särskilt på den första skördens storlek. När beståndet är 80 cm producerar ett fulltätt bestånd 5400 kg ts/ha medan skörden då beståndstätheten är 70 % blir bara 3700 kg ts/ha.

På gårdsnivå minskar skördenivåerna inte alltid lineärt

På gårdsnivå är vallarnas skördeminskning på grund av åldern inte alltid lika entydig. På Yaras pilotgårdar (2019-2021) var skillnaden i skörd mellan första och fjärde årets vallar endast 600 kg ts/ha. Trots det strävar gårdar som producerar stora vallskördar av god kvalitet efter att förnya vallarna med 3-4 års mellanrum. På många pilotgårdar kompletteringssåddes vallarna på våren. Kompletteringssådden ledde till att vallarnas avkastning upprätthölls, eftersom de nya skott som bildas har stor skördepotential.

Alltför täta vallbestånd

För mycket är för mycket också när det gäller kompletteringssådd. I ett alltför tätt bestånd tenderar enskilda skott att blir för små på grund av den hårda konkurrensen. Då minskar vallskördens storlek och kvaliteten lider. Särskilt NDF-halten blir låg.