Mikä ihmeen uudistava?

Teksti: Lumi Parviainen, Hankkija Oy

 

Uudistava toiminta alkaa olla maatalouden parissa jo monellekin tuttu termi. Varsinkin uudistavaan viljelyyn liittyvää sanastoa ja periaatteita kehitetään kovaa vauhtia. Käsitteenä uudistava voi kuitenkin monelle olla tuntematon ja sen tieteenalojen rajoja rikkova, moniulotteinen ja laaja luonne saattaa yllättää.

 

ALOITETAAN TERMISTÄ KESTÄVÄ.

Kestävän tuotannon tavoite on estää toiminnan negatiiviset vaikutukset. Uudistava eli regeneratiivinen toiminta sen sijaan keskittyy aktiivisesti lisäämään positiivisia vaikutuksia. Mikäli toiminnalla on siis elämän edellytyksiä vahvistavia ominaisuuksia ilman että toiminto tuottaa sen myötä merkittävää haittaa millekään toiselle osa­alueelle, on toiminta uudistavaa.

Tavanomainen (engl. Conventional) tuotanto käsitetään tänä päivänä vahvasti teollisen aikakauden edusta­jana, jossa toiminnan ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia ei aktiivisesti tarkastella ja niiden merkitys on tuottajalle lähtökohtaisesti olematonta – lyhyen tähtäimen taloudellisen hyödyn ollessa toiminnan päätavoite. Tämä tarkoittaa myös sitä, että taloudellinen hyöty pyritään maksimoimaan huolimatta siitä, kuinka kuluttavaa se on ympäristön lisäksi myös tuotannon eteen työskentelevälle – viljelijälle.

 
Kaavio regeneratiivisesta toiminnoista
Vasemmalta alhaalta lähtiessä toiminta on ympäristöä ja ihmistä kuluttavaa (negatiivinen vaikutus). Kaavion keskellä tilanne on vakaa ja kestävä (sustainable). Pidemmälle, oikealle noustessa vahvistava ja regeneratiivi­nen (positiivinen vaikutus). Voimme asettaa minkä tahansa suunnittelemamme tai itseemme kohdistuvan toiminnon kaaviolle hahmottaaksemme sen elinvoimaa lisääviä tai kuluttavia vaikutuksia. Kestävä hyvinvointi saavutetaan vihreällä alueella. Muutosta ja uusia ratkaisuja on etsittävä, mikäli tilanne on jatkuvasti kuluttava (oranssi alue).
 
Vanhempi lapsi sylissään katsoo laiduntavaa karjaa pellolla, kuvituskuva uudistava toiminta
 

Tässä valossa tarkasteltuna uskallan väittää, että suomalaisista tiloista hyvin harva, jos yksikään, on sanan varsinaisessa merkityksessä tavanomainen. Jos toimintamme tuottaa positiivisia vaikutuksia ympäristöömme, se tuntuu hyvältä. Jos pellot ja luonto ympärillämme voi silminnähden huonosti, voi tunne olla raastava. Elävä, monipuolinen ja hyvinvoiva peltomaisema voi taasen tuntua sielussa asti. Toimimme luonnostamme ympäristömme ja yhteisömme hyvinvoinnin eteen ja haluamme välittää sen kokemisen mahdollisuutta myös jälkikasvullem ­ me. Et siis kuulu tiettyyn kategoriaan sen perusteella mitä sertifiointeja, todisteita – tai kavereita – sinulla on, vaan sen perusteella miten toimit ja ajattelet – kuinka tarkastelet toiminnan vaikutuksia ja mihin suuntaan kehität toimintaasi.

Ympäristön hyvinvointi ei kuiten­kaan yksin riitä kannattelemaan omaa hyvinvointiamme, sillä ekosystee­mimme on lähintä toimintaympäris­töämme laajempi. Maailmamme on muuttunut vuosikymmenien aikana paljon aiempaa monimutkaisemmaksi, jolloin myös odotukset, vaatimukset, kriisit, riskit ja monet muut kuluttavat tekijät lisääntyvät jatkuvasti ja hallit ­ semattomasti. Jatkuvasti kuluttava ympäristö alentaa toimintakykyämme ja jaksamistamme sekä lisää automaat­tisesti negatiivisia vaikutuksia niin omaa terveyttämme, sosiaalisia suhteitamme kuin ympäristöämme kohtaan.
Tästä syystä hyvinvointia ja elinvoimaa lisäävä yhteistyö, yhteisesti tavoitteellinen toiminta ja kehitys on ehdottomasti kaikkien arvoketjussa toimivien vastuulla.

Meistä jokaisen tulisi pyrkiä omassa työssämme ja elämässämme toimimaan uudistavasti. Kun nyt käsitämme uudistavan viljelyn koskevan pitkälti hiilensidontaa ja rajoittuvan yksin viljelijän toimintaan, voisimme ryhtyä puhumaan pikem­minkin uudistavasta toiminnasta, jossa pyrimme lisäämään hyvinvointia ja elinvoimaa koko arvoketjun vaikutus­piirissä, parhaimpamme mukaan ja jatkuvasti parantaen – koko, ihmisen mukaan lukevassa, ekosysteemissä. Kuten negatiiviset, niin myös positiivi­set vaikutukset voivat lisääntyä yhdestä lähtökohdasta automaattisesti ja arvaamattomasti eteenpäin, ja vain tällöin voimme sanoa toimivamme sanan varsinaisessa merkityksessä regeneratiivisesti.

 

Lähteet: 1) What is ‘conventional’ agriculture? ­
Global Food Security. James Sumberg & Ken E. Giller. Volume 32/202

 
UN Global Compact verkoston logo

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on tekemisessämme avainasemassa. Sitä ei kuitenkaan rakenneta yksin, vaan toteutuak­seen toiminta vaatii avointa yhteistyötä ja yhteistä motivaatiota koko globaalilla kentällä. Hankkija toimii osana UN Global Compact verkostoa yhdessä yli 15 000 yrityksen ja 3 000 nimenkirjoittajan kanssa yli 160 eri maasta. Aktiivisella otteellamme vahvistamme suoma­laisten yritysten edelläkävijyyttä yritysvas­tuussa ja kestävän kasvun mahdollistajina.

Hankkija kehittää yritysvastuuta osana UN Global Compact ­verkostoa. UN Global Compact ­aloitteeseen sitoutuneet organi­saatiot sitoutuvat omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään kymmentä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja. Raportoimme kehityksestämme vuosittain YK:lle yhdessä emoyhtiömme Danish Agron kanssa.