Progres sätter fart på kalvarnas tillväxt

Den finska foderinnovationen Progres® som nu erövrar världen ingår också i Primo-mjölknäringar för kalvar. Effekterna av Progres, som baserar sig på resinsyror från kåda och tallolja, i foder för fjäderfä och även för svin och nöt har varit föremål för omfattande vetenskapliga undersökningar. Forskningen visar, att Progres har förbättat djurens tamhälsa och tarmens skick och påverkat mikrobfloran positivt.

Bästa kalviden år 2017

Hankkija forskar om Progres i samarbete med företaget Denkavit som tillverkar Primo mjölknäringar. Slaktvikten hos kalvar som fötts upp för produktion av vitt kött ökade i medeltal 3,6 kilo tack vare inverkan av Progres i två av Denkavits utfodringsförsök i deras forskningsstation i Holland. Uppfödningstiden i försöket var 182 uppfödningsdagar eller endast ca ett halvt år. Enligt priset på vitt kalvkött i Holland innebär detta på en gård med 500 kalvar en merinkomst för jordbrukaren om 15 000 euro per år. Kanske av just den orsaken vann Progres år 2017 pris för bästa kalvidé i en omröstning som anordnades av organisationen Netherlands’ Association of veal farmers. På basis av utfodringsförsöken har Denkavit börjat använda Progres också i de egna mjölknäringar de säljer i Holland.

Mer tillväxt med mindre foder

I de utfodringsförsök som gjordes på Denkavits forskningsstation deltog över 500 kalvar. I försöken tillsattes Progres som en del av kalvarnas mjölknäring i Progres-gruppen. I kontrollgruppens mjölknäringar användes ett tillväxtstimulerande växtextraktpreparat som tidigare konstaterats vara effektivast. I båda utfodringsförsöken förbättrade Progres gödkalvarnas totaltillväxt, tillväxthastighet och slaktvikt. De kalvar som fått Progres var vid ett halvt års ålder i det första försöket i medeltal 5,4 kilo tyngre och i det andra försöket 8,4 kilo tyngre än kontrollgruppens
kalvar. Progres förbättrade också kalvarnas foderutnyttjande med i medeltal 0,07 kg foder/kg tillväxt, dvs. kalvarna hade bättre tillväxt med mindre mängd foder.

Goda mikrober i kroppen

Enligt nuvarande rön baserar sig effekten av Progres på dess inverkan på tarmens mikrobflora. Progres har betydligt ökat mängden mjölksyrabakterier i bl.a. broilrars tunntarm (Vienola m.fl. 2018), trots att Progres verkar
hämma tillveäxten av skadliga grampositiva bakterier såsom Clostridium perfringens (Roy m.fl. 2018).

Bästa stödet för den viktigaste fasen

Också inom uppfödningen av kalvar är det en stor utmaning att minska användningen av antibikotika. Användningen av läkemedel kan minskas endast genom att djurhälsan och -välmående förbättras. Ett friskt tarmsystem är så viktigt för djurens motståndskraft att det inte ska underskattas, insikten om dess betydelse verkar med ökande forskning hela tiden öka. En utfodring som motsvarar kalvens behov tillsammans med effektiva foderförbättrande ämnen ger kalven goda förutsättningar för ett friskt liv.

Under de första månaderna lever kalven till största delen av mjölknäring, så det viktigaste stödet för kalvhälsan fås genom högklassigt mjölkfoder. Med mjölknäringarna Primo Acid-, Primo Expert- och Primo Powermix får kalven det starka stöd för tarmhälsan som Progres ger.