Forskning visar: 15-20 % mindre metan från kor som utfodras med rybsexpeller

Inhemska Naturresursinsttitutet och Helsingfors universitet utredde i en undersökning hur utfodringen inverkade på mjölkkors metanutsläpp och mjölkproduktion. Metanproduktionen i våmmen står för en betydande del av mjölkproduktionens miljöpåverkan.

I undersökningarna jämfördes hur de proteinfoderkomponenter som används i kornas foder, rybskross och fettrikare rybsprotein, påverkar metanproduktionen.

rybskross
Enligt undersökningen var metanproduktionen hus kor som fick foder som innehåller rybsexpeller 15 % lägre per liter mjölk än vid utfodring med rybskross.

I Lukes undersökning -15 % metan

Hankkija medverkade i Naturresursinstitutets undersökning. Undersökningen gjordes på åtta ayrshire-kor, som var och en utfodrades med proteinfoder, rybskross och rybsexpeller, i tur och ordning. Dessutom fick korna förtorkat vallensilage, korn, havre, vete, melassnitsel och mineralfoder. Kraftfodrets andel var 55 % och rybskrossets eller rybsexpellerns andel var 19,3 % av torrsubstansen.

Kornas mjölkproduktion var i medeltal 41 kg. De hade i medeltal kalvat 3,5 gånger, och det hade gått i medeltal 81 dagar sedan senaste kalvning.

Metanproduktionen hus kor som fick foder som innehåller rybsexpeller var 15 % lägre per liter mjölk än vid utfodring med rybskross. Det är en statistiskt signifikant skillnad. Utfodringen med rybsexpeller försämrade varken foderintaget eller fibersmältningen. Den påverkade inte heller våmmens surhet.

EKM-produktionen ökade med 2,6 kg/dag( 40,0 jfr. 42,6 kg/dag) med utfodring med rybsexpeller. Mjölkens fetthalt sjönk med 0,2 %-enheter (4,35 jfr. 4,12 %), med rybesexpeller, men eftersom mjölkproduktionen ökade med 4 kg/dag (37,5 jfr. 41,5 kg/dag), hölls totalproduktionen av mjölkfett kg/dag på samma nivå. Foderutnyttjandet vid mjölkproduktionen förbättrades med 9,5 % med rybsexpeller. (Bayat m.fl. 2022.)

I Helsingfors universitets undersökning nästan -20 % metan

I den undersökning som gjordes av Helsingfors universitet jämfördes rybskross och malet rybsfrö med varandra vid utfodring av ayrshire-korna på försöksgården i Vik. Blandfodret innehöll utöver rybsfoder ocksåensilage, korn eller havre, melassnitsel och mineraler. Alla kor åt växelvs av båda rybskvaliteterna, och i jämförelsen beaktades resultaten från de kor som varit med i alla perioder.

Den energikorrigerade mjölkproduktionen vid utfodring med rybsfrö var i medeltal 30,8 kg och vid utfodring med rybskross i medeltal 30,7 kg. Mjölkens fetthalt var 4,33 och 4,32 %. Utfodringen hade ingen signifikant inverkan på mjölkproduktionen eller mjölkens fetthalter.

Metanproduktionen mättes med en GreenFeed gasanalysator på mjölkroboten. Metanproduktionen per ko och dag minskade genoom utfodring med rybsfrö med 18,2 % jämfört med utfodring med rybskross. (Halmemies-Beauchet-Filleau m.fl. 2019.)

I de här undersökningarna lyckades man minska metanproduktionen i mjölkkors våm med hjälp av rybsexpeller eller rybsfrö. Undersökningarna visade att man framgångsrikt kan minska mjölkproduktionens miljöpåverkan med hjälp av lämplig kompletteringsutfodring.

Undersökningens resultat utnyttjas i klimatfoderserien Hankkijan Fiksu, som är produkter av en ny generation för att minska mjölkproduktionens miljöpåverkan.

Hankkija har egen produktutveckling av foder där branschens bästa experter medverkar

Hankkijas produktutveckling

Hankkijas producerar inom sin produktutveckling av foder tillsammans med vårt internationella forskningsnätverk aktivt ny kunskap om nötkreatur utfodring, nya foderkoncept och internatinellt betydelsefulla foderinnovationer. Det är kännetecknande för Hankkijas produktutveckling att alla nya innovationer har både vetenskaplig grund och ekonomiskt lönsamma investeringsgrunder.

Bayat et al. 2022. Evaluating the effects of high-oil rapeseed cake or natural additives on methane emissions and performance of dairy cows. Journal of Dairy Science 105:1211-1224.

Halmemies-Beauchet-Filleau et al 2019. Rapeseed lipids to decrease saturated fatty acids in milk and ruminal methane emissions of dairy cows. in Udén et al (eds) , Proceedings of the 10th Nordic Feed Science Conference. Rapport Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för husdjurens utfodring och vård, no. 302, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), pp. 69-73, Nordic Feed Science Conference, Uppsala, Sweden, 11/06/2019 .