Norjalaistutkimus: Progres® voi suojata broilereita Eimeria-haasteessa

Norjassa tehdyssä tutkimuksessa Progres® näytti antavan broilereille suojaa kokkidioosihaastetta vastaan, perustuen tutkimuksessa havaittuun alhaisempaan kuolleisuuteen ja pienempään eritettyjen ookystien määrään kontrollirehuun verrattuna.

Mäntyöljystä jalostettu rehuaine Progres® sisältää pihkan bioaktiivisia resiinihappoja, joiden tulehdusta vähentävä ja kudosten paranemista edistävä vaikutus on tieteellisesti dokumentoitu. Norjassa kokkidiostattien käyttö ennaltaehkäisevästi broilereiden kasvatuksessa lopetettiin vuonna 2016. Teimme norjalaisen yhteistyökumppanin kanssa broilerikokeen, jossa arvioitiin Progresin vaikutusta broilerien terveyteen ja tuotantotuloksiin, kun linnut altistettiin kokkidioosia aiheuttaville Eimeria-loisille. Tutkimuksessa oli yhteensä 1760 vastakuoriutunutta Ross 308 lintua. Sukupuolilajitellut untuvikot jaettiin karsinoihin niin, että 6 karsinassa oli pelkkiä kanoja, 6 karsinassa pelkkiä kukkoja ja 10 karsinassa 50 % kumpaakin sukupuolta. Yhteensä karsinoita oli 22 ja kussakin oli 80 lintua. Linnut ruokittiin 30 päivää kestäneen kokeen aikana joko kontrollirehulla tai Progres®-täydennetyllä rehulla. Eimeria-haaste annettiin kaikille linnuille 16. päivänä: ne saivat 10-kertaisen annoksen elävää Eimeria-rokotetta. Lintujen kasvu, rehunkulutus ja rehuhyötysuhde kirjattiin karsinakohtaisesti. Eimeria-ookystien määrä ulostenäytteissä (OPG) tutkittiin 7 kertaa kokeen aikana päivinä 7, 14, 20, 21, 22, 23 ja 28 erikseen kummallekin ruokintakäsittelylle.

Eimeria-ookystia ei havaittu päivinä 7, 14 ja 20 otetuissa ulostenäytteissä. Päivänä 21 ookystien kokonaismäärä oli molemmissa ruokintakäsittelyssä korkea (> 600 000 OPG), mikä osoitti haasteen toimivan. Ookystien kokonaismäärä oli kuitenkin 10 % pienempi Progres®-rehua saaneissa kuin kontrolliruokituissa ryhmissä. Lisäksi Progres®-rehua saaneiden ryhmien ookystamäärät pienenivät enemmän päivästä 21 päivään 23 kontrolliryhmiin verrattuna. Progres®-rehua saaneiden ookystamäärä pieneni 86 % ja kontrollirehulla ruokittujen 60 %. Ookystamäärien pieneneminen päivästä 21 päivään 28 oli Progres®-ryhmässä 50 % ja kontrolliryhmässä 37 %. Lisäksi Progres®-rehua saaneiden lintujen kuolleisuus oli pienempi kuin kontrollirehuja saaneiden lintujen (2-puolinen Χ2-testi, p<0,05). Kasvussa tai rehuhyötysuhteessa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja ruokintaryhmien välillä.

Perustuen tutkimuksessa havaittuun alhaisempaan kuolleisuuteen ja pienempään eritettyjen ookystien määrään Progres® näytti osin suojaavan broilereita Eimeria-haastetta vastaan kontrollirehuun verrattuna. Progres® voi tämän tutkimuksen perusteella olla hyödyllinen suoliston terveyden ja tuotantotulosten tukemisessa kokkidiostaatittomassa broilerituotannossa.

Tutkimus on julkaistu e-posterina 26th World Poultry Congressissa: Valkonen et al. 2021. Resin acid containing tall oil fatty acid reduced mortality and oocyst shedding in broilers challenged with Eimeria (Abstract). Book of abstracts, Abstracts submitted in 2019 and accepted in 2020, 26th World’s Poultry Congress. Paris, France. p.208