Progres® voi vähentää Streptococcus suis -ongelmia porsailla

Streptococcus suis (S. suis) -bakteeri voi aiheuttaa ongelmia kaiken ikäisillä sioilla oireiden vaihdellessa verenmyrkytyksestä keskushermosto-oireisiin. Se on suhteellisen yleinen sikaloissa eri puolilla maailmaa ja aiheuttaa tuotannolle merkittäviä taloudellisia tappioita. S. suis -bakteerin aiheuttamien infektioiden kontrollointiin ei ole toistaiseksi toimivia vaihtoehtoja antibiooteille ja se onkin yksi yleisimmistä syistä antibioottien käyttöön sikaloissa. Aiheuttaakseen ongelmia S. suis -bakteerin pitää ensin tarttua ja kolonisoitua eläimeen ja sen jälkeen siirtyä ns. läpäisyesteiden läpi ja levitä edelleen kudoksiin, verenkiertoon ja elimiin. Tartuttuaan joko sierainten tai suun kautta, S. suis -bakteeri kolonisoituu tyypillisesti sian nielurisoihin.

Progres®:in sisältämien resiinihappojen tunnetaan vähentävän Gram+ bakteereiden, kuten S. suis -bakteerin kasvua. Niiden on myös osoitettu ehkäisevän tulehduksista aiheutuvaa sidekudosten entsymaattista hajotusta ja näin mahdollisesti vähentävän bakteereiden siirtymistä suolesta kudoksiin ja verenkiertoon. Näiden syiden takia oli perusteltua testata Progres®:in vaikutusta S. suis -haastetuilla porsailla.

Resiinihapot vs. Streptococcus suis -bakteeri

Koejärjestelyt

Kokeen tavoitteena oli testata Progres®:in kykyä vähentää S. suis (serotyyppi 9, SS9) kolonisaatiota porsailla. Koe tehtiin Schothorst Feed Research koetilalla Hollannissa osana suurempaa koetta. Kokeen alussa 30 porsasta jaettiin satunnaisesti kolmeen käsittelyyn: haastamaton kontrolli (NCC), haastettu kontrolli (CC) ja haastettu kontrolli + Progres®. Vieroituksen jälkeen kaikki kokeen porsaat ruokittiin samalla rehulla viikon ajan ja koerehujen käyttö aloitettiin vasta sen jälkeen, jolloin varsinainen koe alkoi. Haastetun kontrollin (CC) ja Progres® -ryhmän porsaat saivat S. suis (SS9) haasteen sekä sierainten että suun kautta 11 päivää kokeen alusta. Haastamattoman kontrolliryhmän porsaat saivat puskuriliuosta (PBS) vastaavasti.

Nielurisanäytteet kerättiin kaikilta porsailta koepäivinä 12, 13, 15, ja 19. ja porsaiden lämpötilaa seurattiin säännöllisesti koko kokeen ajan. Kokeen lopussa porsaat lopetettiin ja niiden ohutsuolen sisällöstä kerättiin näytteet talteen. S. suis-bakteerin määrä analysoitiin sekä nielurisa- että ohutsuolinäytteistä kvantitatiivisen PCR menetelmän avulla.

Tulokset

S. suis -infektiosta johtuvaa kuumetta ei todettu kokeen aikana missään koeryhmässä. Ohutsuolen S. suis (SS9) -tiheys ei poikennut ryhmien välillä (2.9, 2.0, 2.9 log10 PMY / ml NCC, CC and Progres® ryhmissä vastaavasti). Haastamattomien porsaiden suhteellisen korkea S. suis -tiheys ohutsuolessa kertoi kokeessa olleen myös luonnollista taustahaastetta. Haasteen jälkeen S. suis -kolonisaatio nielurisoissa oli korkein haastetun kontrolliryhmän porsailla (CC), sitä alempi Progres® ryhmän porsailla ja alhaisin haastamattoman kontrolliryhmän porsailla (NCC), kuvio 1. Tulosten perusteella Progres® -lisä porsasrehussa voi vähentää Streptococcus suis (SS9) -bakteerin kolonisaatiota porsailla.

Streptococcus suis (SS9) -bakteerin määrä porsaiden nielurisanäytteissä
Kuvio 1. Streptococcus suis (SS9) -bakteerin määrä porsaiden nielurisanäytteissä haasteen jälkeen (päivät 12-19 keskimäärin)
 

Johtopäätökset

Tehdyssä kokeessa tutkittiin Progres®:in vaikutusta ohutsuolen ja nielurisojen Streptococcus suis -bakteerin määrään S. suis 9 -haastetuilla porsailla. Tulosten perusteella Progres® voi vähentää S. suis -bakteerin määrää nielurisoissa, jotka toimivat sen varastona porsailla. Tämän vuoksi Progres® sopii alentamaan S. suis -painetta sikaloissa.