Strategiskt arbete inom forskningen om idisslare ger resultat

bild: www.Schothorst.nl
bild: www.Schothorst.nl

Hankkija är med i flera internationella och inhemska forskningsprojekt. En av våra viktigaste samarbetspartner finns i Nederländerna, ett land med effektiv husdjursproduktion. Den holländska forskningsstationen Schothorst Feed Research koordinerar samforskningsprojekt där flera europeiska foderföretag deltar. Projekten har skilda enheter för olika djurgrupper. Hankkija deltar i nöt-, svin- och fjäderföprojekten.

Utfodrings- och produktionsförsöken görs i forskningsstationens egna lokaler. De har ladugård med 230 kor, där man kan mäta foderförbrukningen individuellt. Forskningsstationen har också bl.a. en kalvuppfödningsanläggning, ett grisningssvinhus, broileruppfödningsanläggning och värperi. Fodrens kvalitet och smältbarhet och djurens blodvärden kan analyseras i anläggningens eget laboratorium.

COR-forskningsprojekten genomförs i två års perioder. De foderföretag som deltar i dem får föreslå aktuella forskningsteman och bland de föreslagna teman välja de intressantaste. Det gör det möjligt att på ett förmånligt sätt också göra grundforskning om till exempel basfoder, näringsbehov eller olika utfodringsstrategier för vissa produktionsskeden.

Nötprojekten har gett oss intressanta resultat om t.ex. vallfodrets vitaminhalter och ensileringstidens och ensileringskvalitetens inverkan på hur vitaminerna i vallfodret står sig. I följande projektavsnitt utreds bl.a. den förmånligaste utfodringsstrategin för mjölkkor under slutet av laktationsperioden, strategier för mjölkutfodring av kalvar samt behovet och nyttan av antioxidanter. Ett forskningsprojekt kan också gälla vissa specifika foder eller foderämnen, som t.ex. jämförelser mellan olika fodertillsatser eller djurens förmåga att utnyttja olika magnesiumkällor.