Tavoitteet hiehojen ruokinnassa

Hiehon kasvatus lähtee onnistuneesta vasikka-ajasta. Hiehon kasvutavoite on nykysuositusten mukaan on noin 700-800 g. Tavoitteiden mukaan kasvanut hieho on riittävän iso siemennettäväksi 13-15 kk iässä ja poikii 22-24 kk iässä. Kasvutavoitteen saavuttaminen edellyttää ensisijaisesti hiehon kasvuvaiheen mukaista tavoitteellista ruokintaa.

Hiehokasvatuksen kustannuksista 55 % tulee muuttuvista kuluista, joten hiehon kasvatusajalla on suuri merkitys hiehon kasvatuskustannukseen.

 • 23 kk iässä poikiva hieho → kasvatuskustannus 1470 €
 • 26,5 kk iässä poikiva hieho → kasvatuskustannus 1600 €

Lisäksi yli 26 kk iässä poikineilla hiehoilla elinikästuotos jää pienemmäksi kuin alle 24 kk iässä poikineilla. Poikima-iällä on vaikutusta paitsi hiehon kasvatuskuluihin myös tulevien lehmien kestävyyteen.

Karjakoon kasvaessa viimeaikaisena trendinä on ollut hiehokasvatuksen ulkoistaminen. Kasvatuksen ulkoistamisella taataan hyvien uudiseläinten saanti ostoeläimiin verraten pienemmällä tautiriskillä. Hiehokasvatuksen ulkoistamisen kannattavuus on kuitenkin hyvin yrityskohtaista, mutta kalleinta on jättää hiehot huomiotta ja lehmien eväille.

Keskikasvunopeus ayrshirellä 720 g/päivä ja holsteinilla 790 g/päivä.

Hiehokasvatuksen tavoitteet eri kasvuvaiheissa

Tehokas kasvu tavoitteena 3-10 kuukauden iässä

Hiehon suosituskuntoluokka riippuu iästä.

Sopiva päiväkasvu 3 - 10 kuukauden iässä on 700 - 800 g/päivä ja tavoiteltava kuntoluokka on noin 2,5 - 3. Hyvin energiarikas ja korkeatärkkelyksinen ruokinta voi rasvoittaa tässä iässä hiehon utarekudosta. Rasvoittumista estetään kuitenkin riittävällä valkuaisruokinnalla, joka tukee energian käyttöä hiehon ripeään kasvuun. Energia käytetään paremmin kasvuun, kun ruokinnan valkuaispitoisuus pidetään vähintään 150 g/ kg ka tasolla. Rasvoittumista estetään myös valitsemalla yli 6 kk ikäisille hiehoille heikommin sulava karkearehu (D-arvo tavoite alle 650 g/kg ka) tai oljella laimennettu hyvin sulava säilörehu. Mikäli olkea käytetään hiehojen karkearehussa paljon, hiehot yleensä tarvitsevat valkuaislisän (ruokinnan raakavalkuaistavoite 15 – 18 %).

Kasvavan hiehon ruokinnan tietää olevan kunnossa, kun hiehon karva kiiltää ja pötsi on täynnä, mutta selkärangan kuitenkin erottaa edestä katsottaessa. Hiehon kuntoluokka on paras mittari myös hiehoille sopivan rehun laadun ja määrän arvioinnissa.

Hieho ruokintapöydällä.

Hiehot saavuttavat sukukypsyyden noin 10 kk iässä. Sukukypsyyden saavuttamisen jälkeen hiehoilla ei enää ole yhtä suurta riskiä utarekudoksen rasvoittumiselle. Siemennysvaiheessa ruokintatason hetkellinen nostaminen saattaa sen sijaan olla eduksi tiinehtymiselle.

Ayshire ja Holstain -hiehot on tavoiteltava siementää 13-15 kuukauden iässä. Tällöin niiden tulisi painaa 350-400 kg. Hiehojen punnitseminen on kuitenkin tilatasolla haastavaa. Hiehojen kasvua kannattaakin enemmin tarkkailla mittaamalla rinnanympärys ja korkeus sekä kuntoluokka (siemennettäessä 2,75 - 3,25).

Sekä korkea että matala kuntoluokka heikentävät hedelmällisyyttä. Liian pienenä (alle 350 kg) hiehoa ei ole myöskään järkevä siementää, koska se lisäisi poikimavaikeuksien riskiä.

Siemennysten onnistumista voidaan edistää:

 • Nostamalla energiaruokinnan tasoa pari viikkoa ennen ja jälkeen siemennystä. Tämä ns. "flushing"nostaa veren sokeripitoisuutta ja siten voimistaa kiimaa ja parantaa siemennysten onnistumista. Veren sokeritasoa voidaan nostaa tehokkaasti propyleeniglykolia sisältävällä energialiuoksella, kuten Acetona Energy -liuoksella tai väkirehuannosta nostamalla. Lisättävän energian on oltava monipuolista ns. lypsyenergiaa, sillä esim. pelkän ohran lisääminen säilörehuruokinnalla edistää rasvoittumista.
 • Riittävällä valolla tai valaistuksella

Tiineen hiehon (15-24 kk) ruokinnassa keskeistä:

Tiineet hiehot
 • Ruokinta kuntoluokan mukaan → tavoitekuntoluokka 3,25-3,75
 • Tavoiteltava energiaväkevyys 9,5-10,5 MJ/kg ka
 • Raakavalkuaista 14 -16 % ka
 • Väkirehua 0,5-1,5 kg, viimeinen kolme tiineyskuukautta 2-3 kg
 • Syöntikapasiteetin kehittäminen
 

Suurin hiehojen lihomisen riski on alkutiineyden aikana. Riittävällä valkuaisruokinnalla voidaan ohjata hieho käyttämään energiaansa enemmin kasvuun kuin rasvan muodostamiseen. Lopputiineyden aikana vasikka rajoittaa pötsitilavuutta ja syöntiä, eikä hieho liho enää yhtä helposti kuin alkutiineyden aikana.

Hiehon syöntikapasiteetti kehittyy parhaiten tarjoamalla vapaasti kuitupitoista karkearehua, kuten olkisäilörehuseosta. Runsas karkearehun saanti lisää pötsin tilavuutta ja valmentaa hyvin tulevaa lehmää tehokkaaksi karkearehun käyttäjäksi.

Tiineiden hiehojen kivennäisruokinnassa on panostettava kalsiumin ja fosforin saantiin, jotta hieholle kehittyy vahva luusto poikimiseen mennessä. Kivennäisruokintaan soveltuu esimerkiksi Kasvu Hertta ja Kasvu Namino. Hivenaineiden, erityisesti kuparin, sinkin ja mangaanin riittävä saanti edistää hiehojen sorkkien rakenteen kehittymistä vahvaksi.

Vastaavasti sorkkien kehittymistä voidaan tukea biotiinilisällä. Biotiinilisäksi hiehoille sopii esimerkiksi Biotiini Rae. Hiehojen sorkkarakenne on huomattavasti lehmiä herkempi vaurioille, sillä hiehojen sorkkien rasvapatja on ohut. Hiehojen siirtämistä kovalle alustalle tulee välttää lähellä poikimista. Hiehojen herkät sorkat kannattaa huomioida myös parsirakenteissa.

Ensimmäisen kerran poikivien tunnutus

 • Varmista hiehon hyvälaatuisen valkuaisen riittävä saanti. Tämä tyydyttyy esimerkiksi ottamalla lypsykauden rehut käyttöön viimeistään kuukautta ennen poikimista. Tunnutus normaalisti matalalta.
 • Vaihda nuorkarjan kivennäinen lypsykauden kivennäiseksi 3 viikkoa ennen poikimista. Ummessaoloajan kivennäiseen ei tarvitse vaihtaa, koska poikimahalvauksen riski on matala.