Korkeatasoisen ruokintatutkimuksen asiakashyöty on luotettavuus

Rehujen todellinen tuotekehitys edellyttää vahvaa ja monipuolista osaamista, luotettavia koemenetelmiä ja -tiloja sekä merkittävää ja pitkäjänteistä panostusta. Se on jotain muuta kuin reseptien viilaaminen tai yksittäisiin projekteihin osallistuminen, eikä sen edellytyksiä rakenneta hetkessä. Koekustannusten voimakas nousu ja rehujen hinnan keskeinen merkitys ovat johtaneet tilanteeseen, jossa rehujen tehokas ja innovatiivinen tuotekehitys on mahdollista vain verkostoitumalla ja kumppanuuksien avulla. Hankkija on määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti rakentanut tutkimusverkostoaan, ja nykyisellään se on alan huippua. Verkoston avulla tehtävän työn hyöty asiakkaille näkyy rehujen toimivuudessa ja rehu-uudistusten luotettavuudessa. Tuorein näyttö tästä oli Progres® tuotteen myynti AB Vistalle, joka on maailman johtavia yrityksiä rehulisäaineissa. Kauppaa voidaan pitää suurena arvostuksen osoituksena Hankkijan pitkäjänteiselle tutkimus- ja kehitystoiminnalle ja sen luotettavuudelle.

Luotettavia näyttöjä ja uutta osaamista

Hankkija ulkoisti tutkimustoimintansa ja aloitti poikkitieteellisen ja kansainvälisen tutkimusverkoston rakentamisen jo 20 vuotta sitten. Tutkimusverkosto tuki aluksi Progutin tuotekehitystä, mutta myöhemmin sen tavoitteisiin liitettiin myös rehujen ja uusien, suoliston hyvinvointia tukevien rehuaineiden kehitys. Vuosien mittaan tutkimusverkosto ja sen osaaminen on koko ajan vahvistunut. Tällaista osaamisen tasoa ja monipuolisuutta emme olisi yksin voineet saavuttaa, eikä sellaista ole isoissakaan kansainvälisissä rehuyrityksissä. Verkoston kehittyminen on toki samalla lisännyt oman osaamisemme tasoa. Hankkijan ja sen tutkimusverkoston osaaminen tekee meistä myös halutun kumppanin, mikä tuo mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin ja jakaa kehitystyön kustannuksia.

 
Hankkijan tutkimusverkosto
 

Verkostomme ensimmäisiä kumppaneita olivat suomalaiset tutkimusyhtiöt Alimetrics ja Glykos. Heidän kanssaan olemme kehittäneet Progut® ja Progres® tuotteet ja useita, ainutlaatuisia suoliston ja pötsin toimintaan ja terveyteen liittyviä tutkimusmenetelmiä. Alimetricsin erityisiä vahvuuksia ovat mikrobiologia, suoliston ja pötsin simulaatiomallit sekä suoliston fysiologiset ja immunologiset tutkimusmenetelmät. Glykosin erityisosaaminen liittyy hiilihydraatteihin (glykomiikka) ja sen soveltamiseen lääketieteelliseen ja ravitsemukselliseen tutkimukseen. Muita verkostomme kotimaisia kumppaneita ovat LUKE ja Helsingin Yliopisto, joiden kanssa olemme viime vuosina toteuttaneet yhteisprojekteja sikojen ja lypsylehmien ruokinnasta.

Ghentin Yliopisto Belgiassa on siipikarjan suolistoterveystutkimuksen ykkösnimiä maailmassa. He auttoivat meitä ymmärtämään resiinihappojen toimintamekanismeja eläinten ruokinnassa, mikä loi vahvan pohjan Progresin menestykselle. Tällä hetkellä hyödynnämme Ghentin ainutlaatuista osaamista uuden rehuaineen kehitykseen. Muiden kuvassa olevien tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa teemme yhteistyötä ja kokeita eri eläimillä. Kokeet Poulpharmin (BE), Zootestin (FR) ja Warmian ja Mazuryn yliopiston (PL) kanssa ovat keskittyneet siipikarjaan. Hannoverin Yliopisto (DE) on tukenut meitä erityisesti märehtijöiden ruokintatutkimuksessa ja Imasde Agroalimentaria (ES) porsaiden ruokintakokeissa. Jakelijamme Denkavitin (NL) kanssa teemme yhteiskokeita vasikoilla, lypsylehmillä, emakoilla ja porsailla. CQR:n (USA) tutkimuslaitoksen kanssa olemme tehneet toistaiseksi broilerikokeita ja Kasetsartin yliopiston (TH) kanssa kokeita kaloilla ja katkaravuilla. Schothorst Feed Research:illä (SFR) on verkostossamme erityinen asema. Saamme heidän kauttaan jatkuvasti tietoa raaka-aineiden rehuarvoista ja eläinten ruokintasuosituksista ja teemme rehujen tuotekehitystä palvelevia yhteiskokeita muiden rehutehtaiden kanssa kaikissa eläinryhmissä. Tämän lisäksi SFR tekee meille tilaustutkimusta, joista seuraava, uuden rehuaineen vaikutuksia mittaava porsaiden haastekoe on sovittu alkavaksi tammikuussa 2024.

Koetulosten ja luotettavan tutkimusnäytön lisäksi monipuolinen ja kansainvälinen verkosto tuo meille uutta osaamista ja ideoita sekä mahdollisuuksia yhteisprojekteihin, joita olisi yksin mahdotonta toteuttaa. Hankkija on mukana muun muassa SFR:n vetämässä yhteishankkeessa, joka selvittää prosessoinnin muuttujien (jauhatus, lämpökäsittely ja rakeistus) vaikutusta rehujen sulavuuteen ja suoliterveyteen sioilla ja siipikarjalla. Toisessa yhteishankkeessamme tutkitaan uusien, märehtijöiden metaanintuotantoa alentavien, ruokintastrategioiden vaikutusta erilaisilla perusruokinnoilla ja pötsin pH tasoilla. Lisäksi selvitetään yksilöllistä vaihtelua metaanin tuotannossa. Molemmat hankkeet tuovat sellaista uutta tietoa, jota kilpailijamme eivät pysty hankkimaan ja tuovat siten kilpailuetua. Ne ovat kuitenkin erittäin isoja, monivuotisia ja kalliita, eikä Hankkijalla olisi resursseja niiden toteuttamiseen ilman kumppaneita

Tutkimusmenetelmät kehitystyön tukena

Rehujen ja lisäaineiden hyöty mitataan viime kädessä eläinten tuotantotehokkuutena ja hyvinvointina. Hyötyjä on kuitenkin vaikea luotettavasti todentaa pelkästään eläinkokeilla ymmärtämättä tuotteiden toimintamekanismeja eläimissä. Toimintamekanismien parempi ymmärtäminen auttaa myös kohdentamaan tuotteen käyttöä olosuhteisiin tai tilanteisiin, joissa siitä saadaan paras hyöty.

Hankkijan tutkimusverkoston ainutlaatuiset, rehujen ja lisäaineiden toimintamekanismien tutkimusmenetelmät ja osaaminen ovat kuin huomaamatta kasvaneet ajan mittaan. Siitä on jo aikaa, kun kumppanimme analysoivat suoliston pinnan sokerirakennekoostumuksia ja kehittivät menetelmiä bakteereiden suolikiinnittymisen tutkimukseen ja immuunisolujen mittaamiseen suolesta. Kaikki uusia ja ainutlaatuisia menetelmiä aikanaan. Suoliston ja pötsin toimintaa kuvaavat simulaatiomallit ja niiden mikrobiston koostumuksen analysointi bakteereiden DNA:n (geenisekvenointi) avulla kehitettiin myöhemmin.

Tänään uusinta uutta on toiminnallisten geenien analysointi suolikudoksesta, bakteerien tehtävien mittaaminen ja suolen kuntoa ja tulehduksia mittaavien parametrien analysointi. Kehitys kehittyy ja Hankkija kumppaneineen kulkee koko ajan sen kärjessä.

Korkeatasoisen tutkimuksen asiakashyöty on luotettavuus

Kotimaan ja viennin asiakashyöty kaikesta tästä kiteytyy luotettavuuteen. Parempi tuotteiden toimintamekanismien ymmärrys ja niiden hyötyjen tieteellinen todentaminen eri olosuhteissa varmistaa, että osaamme suositella tuotteidemme käytön oikein ja että myyntilupauksemme pitävät. Takavuosina rehujen hyötyjä perusteltiin vain tilakokeiden perusteella. Useimmiten koe- ja vertailuryhmä muodostui kahdesta eri broilerihallista tai muutamasta emakosta, pahnueesta tai lehmästä. Koska muuttujia ja vaihtelua on tilaolosuhteissa paljon ja kerranteita usein vain kaksi (eläinmäärästä riippumatta), tällainen koe pitäisi toistaa tyypillisesti noin 100 kertaa ennen kuin tuloksella on mitään luotettavuutta. Silti monet rehuyritykset tekevät näin edelleen. Hankkijan ja sen tutkimusverkoston menetelmäosaaminen ja arvostetuissa sarjoissa julkaissut tieteelliset tutkimukset tuotteiden hyödyistä edustavat toisenlaista tapaa.