Progres® -hyödyt on todennettu nyt myös porsailla – vähemmän ripulia ja parempi kasvu

Tämä Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisen laitoksen toteuttama koe osoitti porsasrehuun lisätyn Progresin vähentävän vieroitusripulia ja parantavan kasvua. Todettujen hyötyjen arvioitiin johtuvan kokeessa havaituista, suolitulehdusta vähentävistä ja mikrobiston koostumusta muokkaavista vaikutuksista.

Progresin sisältämien pihkan resiinihappojen on aiemmin osoitettu parantavan broilereiden, kalkkunoiden ja vasikoiden kasvua ja rehun hyväksikäyttöä sekä vähentävän ruuansulatushäiriöitä. Emakoilla tehdyissä kokeissa ne ovat lisänneet ternimaidon ja sen vasta-aineiden (IgG) tuotantoa ja näin tukeneet porsaiden kasvua ja suolistoterveyttä. Havaittujen tuotantovaikutusten perustana näyttäisi olevan resiinihappojen kyky vähentää tulehduksista aiheutuvaa suoliston tukikudosten hajotusta ja tasapainottaa suolistomikrobiston koostumusta. Ominaisuudet tekevät Progresista mielenkiintoisen rehuaineen myös porsaiden ruokintaan. Hiljattain ”Animals” -sarjassa julkaistussa tutkimuksessa ”In-feed supplementation of resin acid enriched composition modulates gut microbiota, improves growth performance and reduces post-weaning diarrhoea and gut inflammation in piglets” (Uddin ym. 2021) tavoitteena oli selvittää Progres- lisäyksen vaikutuksia sekä emakoiden että porsaiden tuotantoon ja hyvinvointiin.

Kokeessa testattiin Progres®in vaikutusta sekä emakoiden että porsaiden tuotantoon

Kokeen alussa 40 emakkoa jaettiin porsimakerran ja kuntoluokan perusteella kontrolli- ja koeryhmään, jonka emakot saivat rehussaan Progresia kuuden viikon ajan ennen odotettua porsimista ja koko imetyskauden (kuvio 1). Puolet molempien emakkoryhmien pahnueiden (n=10) porsaista saivat imetyksen ajan rehussaan Progresia ja puolet kontrollirehua. Vieroitushetkellä (28pv) neljän imetysvaiheen ruokintaryhmän porsaat jaettiin edelleen kahtia eli kahdeksaan vieroitusvaiheen ruokintaryhmään. Koe jatkui kolme viikkoa vieroituksen jälkeen.

Emakoiden, imevien ja vieroitettujen porsaiden koeryhmät

Porsaiden yksilökohtainen paino punnittiin syntymähetkellä, 24 tuntia syntymästä, vieroitushetkellä (4 vk) ja kolme viikkoa vieroituksen jälkeen. Emakoiden ternimaidon tuotanto laskettiin Theil ym. 2014 kuvaamalla kaavalla ja ternimaidon Brix- arvo mitattiin kaupallisella mittarilla. Porsaiden imetysaikainen ja vieroituksen jälkeinen kuolleisuus sekä ripulin esiintyvyys ennen ja jälkeen vieroituksen rekisteröitiin. Kuudelta porsaalta jokaisesta pahnueesta kerättiin sontanäytteet neljän ja seitsemän viikon iässä. Sontanäytteistä analysoitiin suolitulehdusta kuvaavan merkkiaineen, myeloperoksidaasin pitoisuus ja mikrobiston koostumus.

Progres®-lisä porsasrehussa vähensi ripulia ja paransi porsaiden kasvua

Porsaiden vieroituspainot eivät poikenneet eri ryhmien välillä, mutta vieroituksen jälkeen ne porsaat, jotka saivat porsasrehussaan Progresia kasvoivat parhaiten. Vieroituksen jälkeen ripulin esiintyvyys oli merkitsevästi kontrolliporsaita alempi niillä porsailla (PPP, PKP, KPP, KKP), jotka saivat vieroitusrehussa Progresia (kuvio 2). Näiden ryhmien porsaskuolleisuus vieroituksen jälkeen oli numeerisesti kontrolliryhmiä alempi. Ripulin esiintyvyys ja porsaskuolleisuus imetysvaiheessa eivät poikenneet eri ryhmien välillä. Suolitulehdusta kuvaavan merkkiaineen, sonnan myeloperoksidaasin pitoisuus oli Progres- vieroitusrehuryhmissä merkitsevästi kontrolliryhmiä alempi vieroituksen jälkeen (kuvio 3). Progres-lisä rehussa vieroituksen jälkeen nosti merkitsevästi voihappoa tuottavien, hyödyllisten Lachnospiraceae ja Ruminococcaceae bakteereiden määrää ja laski mahdollisesti haitallisten Bacteroidetes, Streptococcaceae, Desulfovibrionaceae ja Bacteroidales bakteerien määrää.

Progres-lisä emakon rehussa nosti porsaiden ternimaidon saantia, mutta ero kontrolliin nähden oli tilastollisesti merkitsevä ainoastaan niillä porsailla, joiden syntymäpaino oli alhainen. Progres nosti samoin numeerisesti ternimaidon Brix-arvoa. Tulokset emakoiden osalta olivat siten saman suuntaiset kuin aiemmissa Progres-emakkokokeissa (Hasan ym. 2018), mutta erot kontrolliin nähden olivat tässä kokeessa pienemmät.

 
Ripulin esiintyvyys % porsaista, porsaskuolleisuus
MPO-tulehdusmerkkiaineen määrä ulosteessa

Johtopäätökset

Progres-lisä vieroitusrehussa alensi merkitsevästi vieroitusripulin esiintyvyyttä verrattuna kontrollirehua syöneisiin porsaisiin ja vieroituksen jälkeinen kuolleisuus laski yli 50%. Lisäksi se paransi porsaiden kasvua vieroituksen jälkeen. Progresin resiinihappojen on aiemmin osoitettu alentavan suolen tukikudoksen hajotusta ja tulehdussolujen lukumäärää broilereilla. Tässä kokeessa ne alensivat suolitulehdusta kuvaavan merkkiaineen, myeloperoksidaasin pitoisuutta, mikä voi selittää havaittua vaikutusta vieroitusripuliin ja kuolleisuuteen sekä parempaan kasvuun. Progresia syöneillä porsailla suoliston hyödyllisten Lachnospiraceae ja Ruminococcaceae bakteereiden määrä kasvoi ja haitallisten bakteereiden, kuten Desulfovibrionaceae, määrä laski. Tämä hyödyllinen mikrobiston koostumusmuutos voi myös osaltaan selittää porsaiden vähäisempää ripulointia ja parempaa kasvua vieroituksen jälkeen.