Progres® vähensi hapanpötsin riskiä liharotuisilla naudoilla

Hapanpötsi eli pötsiasidoosi on yleinen ruoansulatushäiriö viljaruokituilla lihanaudoilla. Usein toistuva ja liiallinen pH:n lasku pötsissä muuttaa pötsin mikrobiyhteisön rakennetta ja heikentää kasvua ja rehun hyväksikäyttöä. Pötsin pH laskee mikrobien tuottamien maitohapon ja haihtuvien lyhytketjuisten rasvahappojen vaikutuksesta silloin, kun pötsin seinämä ja pötsimikrobit eivät kykene imemään näitä happoja riittävän nopeasti, eikä pötsin puskurikapasiteetti riitä niitä neutraloimaan. Piilevälle hapanpötsille ei ole annettu yksiselitteisiä pH:n raja-arvoja, mutta kriittinen raja asettuu pH-arvon 5,8 tuntumaan.

Hankkija tutki mäntyöljypohjaisen, resiinihappoja sisältävän Progres®-rehuaineen vaikutusta lihanautojen kasvuun ja pötsin pH-arvoon professori Alan Faheyn koeasemalla Irlannissa. Progresin tiedetään tukevan ruoansulatuskanavan normaaleja toimintoja yksimahaisilla kotieläimillä

89 päivän ruokintakoe

Kokeessa 104 lihanautarotuista sonnia majoitettiin 52:een karsinapariin. Kullakin karsinaparilla oli yhteinen rehukaukalo. Sonnien paino alussa oli keskimäärin 506 kg. Karsinaparit jaettiin kahteen rehukäsittelyyn: kontrolli (verrokkiryhmä) ja Progres. Kummassakin käsittelyssä oli sama perusrehu, mutta Progres-ryhmän eläimet saivat kukin 7,5 grammaa Progresia päivässä. Molempien ryhmien eläimet saivat ohran olkea 2 kg päivässä muun rehun ohella, ja niillä oli raikasta vettä aina saatavilla. Kummassakin ruokintaryhmässä kuudelle eläimelle asennettiin pötsiin pH:ta ja lämpötilaa mittaava pötsibolus. Ruokintakoe kesti 89 päivää.

Kokeen päättyessä sonnit painoivat keskimäärin 678 kiloa. Ruokinnalla ei ollut vaikutusta eläinten painoon, painoon suhteutettuun rehunkulutukseen, rehuhyötysuhteeseen eikä teuraspainoon.

Pötsibolusten mittaustulosten avulla selvisi, että ruokintaryhmällä ei ollut merkitystä pötsin keskimääräiseen pH-arvoon, lämpötilaan tai redox-arvoon. Sen sijaan Progres®-ryhmän eläimillä pötsin pH oli noin 43% lyhyemmän ajan pH-arvossa 5,8 tai sen alle (Kuva 1). Kontrolliryhmässä pötsin pH oli 5,8 tai alempi 11,86 % ajasta, kun taas Progres®-ryhmässä pötsin pH oli 5,8 tai alempi 6,79 % ajasta. Tämä tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0.01).

Selkeät johtopäätökset Progresin vaikutuksesta

Kokeen johtopäätöksenä voidaan todeta, että 7,5 gramman päivittäinen Progres®-lisäys liharotuisten sonnien rehuun vähensi merkitsevästi niiden riskiä hapanpötsin syntymiselle kontrolliryhmään verrattuna.

Progres®-lisäys vähensi merkitsevästi sitä suhteellista aikaa (%), jolloin pötsin pH oli 5,8 tai sen alle.

Liittyvät tuotteet