EKM-Tuotosturva säkerställer att det är riskfritt för kunden att övergå till EKM-foder

EKM-Tuotosturva

Kampanjtid 15.9.-15.12.2021

Hankkija garanterar för sin nya EKM-foderserie en unik garanti, EKM-Tuotosturva. Alla nya användare av EKM-foder garanteras, att mjölkkornas dagliga medelproduktion stiger minst +1 kg EKM. Ökningen kan ske antingen i form av ökad mjölkmängd eller i form av en höjning av halterna under uppföljningsperioden.

Innehåll

Garantin EKM-Tuotosturva säkerställer att det är riskfritt för kunden att övergå till EKM-foder. Tuotosturva garanterar att gårdens produktion av energikorrigerad mjölk under 4 veckor stiger +EKM kg/ko över utgångsnivån. Om avkastningen inte under uppföljningsperioden stiger med +1 EKM kg/ko/dag, ersätter EKM-Tuotosturva prisskillnaden mellan det foder gården använts tidigare och det nuvarande fodret (moms 0 5), om foderpriset är högre än priset på det foder gården använde förut.

Prisjämförelsen görs med de prisnivåer som rådde på uppföljningsperiodens första dag. I ersättningssituationer är kunden skyldig att visa upp köpfaktutan för det foder gården använde förut, av vilket framgår fodrets faktiska pris utan frakt. Ersättningen betalas i form av en prisnedsättning i samband med följande foderbeställning. Gottgörelse kan fås endast för en fodermängd som motsvarar den beställda mängden EKM-produkt och kan fås endast en gång. I granskningen av medelavkastningen ingår inte produktionsuppfter från djur som insjuknat.


Villkor

- Kunden byter det nuvarade fodret till EKM-foder (EKM-Krossi 1, EKM-Krossi 2, EKM-Energy, EKM-Krono)
- Kunden har inte använt följande produkter omedelbart innan gården övergår till de ovan nämnda EKM-fodren:
o EKM-foder, Auto-Krossi III, Auto-Krossi, Energia-Krono
- Kunden förbinder sig att använda de utfodringsplaner som Hankkija uppgör
- Kunden förbinder sig att överlämna uppgifterna om mjölkproduktionens mängd och halter för utfodringsperioden och de föregående två veckorna till Hankkija Oy. Uppgifterna utlämnas inte för användning av tredje parter.
- Vid ankomste av varje foderparti som levereras ska doseringsanordningarna på gården kalibreras
- EKM-fodren tas i bruk senast 15.12.2021.

Mätningsmetoder

- Kunden kan inte kräva gottgörelse om gården fortsätter att använda EKM-foder efter avtalsperioden
- Mjölkmängden mäts av mjölk som levereras till mejeriet, per ko som mjölkar, med undantag för sjuka kor Det är gårdens skyldighet att påvisa, att det mjölkmängd som tagits skilt inte ökat från den tidigare nivån.
o Räkneformel för energikorrigerad mjölk: ekm (kg) = mjölkproduktion (kg) x (383 x fett-% + 242 x prot-% + 783,2) / 3140
- De producerade mjölklitrarna och halterna kontrolleras tillsammans med Hankkija Oy:s utfodringsspecialist och vid behov anlitas en utomstående aktör
- Kunden är skyldig att inom 4 veckor anmäla om ibruktagningen av fodret om hon/han inte är nöjd med produktens produktionsverkan. Om kunden inte inom 4 veckor anmäler sitt missnöje förfaller ersättningsskyldigheten
- Ersättningsskyldigheten förfaller, som ensilaget under uppföljningsperioden bytts till ett ensilage med sämre kvalitet eller näringsvärde